15. Bilagor

Bilaga 1. Utdrag ur lappmarksplakaten och lappmarksreglementet.

Bilaga 2. Folkmängden och dess förändringar 1800-2016.

Bilaga 3. Grundläggningsår för alla bebyggelseenheter.

Bilaga 4. Bybefolkning 1700-1990.