2. Begrepp och definitioner

Bebyggelseenhet

Ett enstaka nybygge eller en grupp av varandra näraliggande nybyggen som tas upp under samma namn i husförhörslängd eller församlingsbok. Om en enhet genom senare expansion kommit att uppfattas som två eller tre, vilket varit fallet vid etableringen av det som kallas Utbyar, har de fått bli separata bebyggelseenheter. Detta gäller till exempel Örnäsudden, Övre och Nedre Norra Örnäs respektive Saxnäs och Övre Saxnäs. Avståndet mellan olika gårdar har inte varit avgörande utan slaget av bebyggelse. Därför finns det både Rankbäcken 1 och Rankbäcken 2, trots att de ligger intill varandra, eftersom den ena enheten är kronotorp och den andra arbetarsmåbruk.

Grundande

Tidpunkten för när ett nybygge grundas borde vara när man första gången bosätter sig där. Det är dock sällan som uppgifter om detta finns att tillgå. I husförhörslängderna noteras nya bosättningar ofta med viss fördröjning; ett nygift par där mannen är nybyggare tas i allmänhet upp under den by som mannen redan tillhör och återfinns först efter några år redovisade under nybygget. En uppgift som finns för alla nybyggen är när anläggningstillståndet beviljades av länsstyrelsen. Bosättningen sker normalt i nära anslutning till detta varför denna tidpunkt använts som uppgift på grundande. I enstaka fall finns nybygget noterat i husförhörslängden flera år före erhållet tillstånd som för Övre Sandsele. Det normala är annars att noteringarna sker några år senare. Ett extremfall är här Staggträsk. Nybygget beviljades Mårten Nilsson i Gargnäs år 1805 men förekommer först 1830 i husförhörslängden då Mårtens andre son Johan, som gift sig 1829, tas upp under Staggträsk. Uppodling och uppförande av de byggnader som ålåg nybyggaren hade dock fullgjorts eftersom skatt betalats från och med 1825.

För perioden efter 1870 har som grundande tidpunkten satts till fem år före den första förekomsten i folkräkningen (som sker vart tionde år från och med 1860), om det inte funnits någon uppgift om exakt årtal i något annat dokument.

Mantal

Beteckning för en jordegendoms storlek men inte uttryckt i areal utan i skattekraft. År 1825 var de flesta nybyggen preliminärt skattlagda till 1/8 mantal med en spännvidd mellan 1/16 och 1/3.

Namn

När det gäller namn på platser har dagens namnformer och lantmäteriets skrivsätt använts när det gäller stavning. (Lantmäteriet är den myndighet som bestämmer hur ortnamn i Sverige ska skrivas). Sålunda skrivs Aha inte Skackträsk, Örnäsudden inte Örnäs, Gargnäs inte Dragnäs, Jiltjaur inte Giltjaur, Tjulträsk inte Kylträsk. Men ingen regel utan undantag. När det gäller Blattnicksele används den lokalt förankrade stavningen med ”ck” inte lantmäteriets med bara ”k”. Lomsele har behållits trots att formen Lomselenäs använts sedan Inlandsbanans tillkomst. Eftersom Lomselenäs, etablerat år 1830, är en separat by vid Juktån tre km nedströms Lomsele, undviks på så sätt en del missförstånd.

Nybyggare

Med nybyggare avses ursprungligen personer som bosatt sig permanent på en plats för att försörja sig på lantbruk, vilket krävde tillstånd från länsstyrelsen (se Kolonisation). Prästen var de facto nybyggare på det territorium, prästbordet, som anslagits till prästens försörjning eftersom lönen inte var särskilt stor. Först mot slutet av 1800-talet upphörde prästen att vara aktiv jordbrukare och arrenderade ut marken. Från denna tid suddas begreppet ut alltmer och blir liktydigt med fast bosatt i motsats till nomader. De flesta var dock fortfarande lantbrukare; av den största byn Gargnäs 221 invånare år 1900 fanns det bara 19 personer i familjer som ej försörjde sig på lantbruk.

Same – nomad

Som framgår av kapitel 4 har antalet samer som försörjer sig på renskötsel succesivt minskat sedan mitten av 1800-talet. De samer som lämnade rennäringen och blev nybyggare eller tog anställning som piga eller dräng kom att redovisas under den bebyggelseenhet där de arbetade, övriga tas i folkräkningen upp som nomader. När de renskötande samerna slutade att flytta med hela familjen tillsammans med renarna på 1930-talet, noteras de som boende på en viss ort.