15. Bilagor

Bilaga 1. Utdrag ur lappmarksplakaten och lappmarksreglementet.

Bilaga 2. Folkmängden och dess förändringar 1800-2019.

Bilaga 3. Grundläggningsår för alla bebyggelseenheter.

Bilaga 4. Bybefolkning 1700-1990.

Bilaga 5. Byar och fastighetsbeteckningar vid folkräkningen 1980.