16. Käll- och litteraturförteckning

Otryckta källor

CEDAR Demografiska databasen vid Umeå universitet

Folkmängdsdatabasen
Tabellverksdatabasen

Landsarkivet i Härnösand

Sorsele kyrkoarkiv:
Befolkningsstatistiska tabeller 1804-1859.
Summariska redogörelser för folkmängden 1860-1998.

Västerbottens läns landskontors arkiv:
Handlingar angående krononybyggen. G VIIb
Länshandling nr 5. Jordebok för lappmarksfögderiet. E X.

Riksarkivet, Arninge

Statistiska centralbyrån:
Folkräkningen 1940. Utdrag ur församlingsbok. Gargnäs och Sorsele kyrkobokföringsdistrikt.
Summariska folkmängdsredogörelser. Västerbottens län 1941-1957.

Riksarkivet, Marieberg

Länsräkenskaper efter 1917. Mantalslängder Västerbottens län 1950 och 1960.

Riksarkivet, SVAR

Jordeböcker Västerbottens län:
Specialjordebok 1750:1

Lycksele kyrkoarkiv:
Husförhörslängd 1767-1789.

Mantalslängder 1642-1820:
Umeå lappmark 1701
Åsele lappmark 1759:2

Sorsele kyrkoarkiv:
Födelse- och dopbok 1762-1813 och 1814-1843.
Död- och begravningsbok 1762-1817 och 1816-1865.
Husförhörslängder 1778-1853.
Befolkningsstatistiska tabeller 1804-1859.

Statistiska centralbyrån:
Folkräkningen 1860-1910.
Församlingsutdrag 1860-1930.
Summariska folkmängdsredogörelser 1866-1940.

Västerbottens läns landskontors arkiv:
Specialjordebok för Lycksele lappmark 1817-1825-1850.

Statistiska centralbyrån

Statistikdatabasen
Folkmängden i Sveriges kommuner 1950–2015 enligt indelning 1 januari 2016.

Officiellt tryck

Bidrag till Sveriges officiella statistik

BiSOS H Kungl Maj:ts Befallningshavandes femårsberättelser. Västerbottens län. 1856-1905.
BiSOS N Jordbruk och boskapsskötsel 1885-1910.

Riksdagens revisorer

"Avvittringens genomförande och konsekvenser." Informationsrapport 1999/2000:2

Sveriges officiella statistik

SOS Folkräkningen 1910. III, Folkmängdens fördelning efter yrken.
SOS Folkräkningen 1920. IV, Folkmängden, inkomsten och förmögenheten efter grupper av yrken.
SOS Folkräkningen 1930. III. Folkmängden efter yrke, inkomst och förmögenhet.
SOS Folkräkningen 1940. III. Folkmängden efter yrke.
SOS Folkräkningen 1950. IV. Totala räkningen: folkmängden efter yrke.
SOS Folkräkningen 1960. VI. Förvärvsarbetande befolkning efter näringsgren.
SOS Folk- och bostadsräkningen 1970. Del 5. Förvärvsarbetande befolkning efter näringsgren.
SOS Folk- och bostadsräkningen 1980. Del 6:2. Sysselsättning och näringsgren Dagbefolkning.
SOS Folk- och bostadsräkningen 1990. Del 5. Förvärvsarbetande efter yrke.
SOS Jordbruk och boskapsskötsel 1920.
SOS Jordbruksräkningen 1927-1966.
SOS Lantbruksräkningen 1976 och 1981.

Statens offentliga utredningar

SOU 1957:30 Ströängar.
SOU 2000:39 Utgångspunkter för 2000-talets regionalpolitik.
SOU 2006:14 Samernas sedvanemarker.

Statistiska centralbyrån

Befolkningsutvecklingen under 250 år. Historisk statistik för Sverige. 1999.
Historisk statistik för Sverige. Del 1. Befolkning. 1969.

Övriga tryckta källor och litteratur

Arell, Nils, 1979, Kolonisationen i Lappmarken. Stockholm.

Arell, Nils, 1980, Fjällägenheternas tillkomst och utveckling. Ds Jo 1980:2.

Almqvist, Jan Eric, 1928, ”Det norrländska avvittringsverket”. Svenska lantmäteriet 1628-1928 I. Stockholm.

Andersson, Frida, m fl, 2008, Regionalpolitikens geografi. Lund.

Bunte, Rune, m fl, 1982, Vindeln. En norrländsk kommuns ekonomiska utveckling 1800-1980. Lund.

Bylund, Erik, 1956, Koloniseringen av Pite lappmark t.o.m. år 1867. Uppsala.

Bäcklund, Dan, 1988, I industrisamhällets utkant. Småbrukets omvandling i Lappmarken 1870-1970. Umeå.

Egerbladh, Ossian, 1967, ”Sorsele 1671-1821”. Ur lappmarkens bebyggelsehistoria V. Umeå.

Eriksson, Martin, 2010, ”Synen på befolkning och försörjning i Norrland 1940-1970.” CERUM Report Nr 25/2010. Umeå.

Fyrlund, Björn och Marelius, Nils, 2006, Kyrkobokföringshistorik. Sundbyberg.

Göthe, Gustaf, 1929, Om Umeå lappmarks svenska kolonisation. Uppsala.

Hellström, Paul, 1917, Norrlands jordbruk. Uppsala.

Historik om kyrkböcker. Information från Demografiska databasen, Umeå 1993.

Lassila, Mauno, 1972, Vägarna inom Västerbottens län. Umeå.

Lundgren, Nils-Gustav, 2011, ”Frontier i Norrbotten: skogsarbete, teknik och inkomster”. I Antonsson och Jansson (red), Jordbruk och skogsbruk i Sverige sedan år 1900. Stockholm.

Lundmark, Lennart, 1996, Så länge vi har marker: samerna och staten under sexhundra år. Stockholm.

Länsstyrelsen i Västerbottens län. Länsprogram 1970. Umeå.

Länsstyrelsen i Västerbottens län. Länsplanering 1974. Umeå.

Länsstyrelsen i Västerbottens län. Länsprogram 1980. Umeå.

Marklund, Bertil, 1999, Skogssamiska studier. Umeå.

Morell, Mats, 2001, ”Jordbruket i industrisamhället 1870-1945.” Det svenska jordbrukets historia. Bd 4. Stockholm.

Norstedt, Gudrun, 2011, Lappskattelanden på Geddas karta. Umeå.

Nyström, David (red.), 1972, Sorsele : fornålder och nutid : socknens historia skildrad på uppdrag av Sorsele kommunalfullmäktige.

Rudberg, Sten, 1957, Ödemarkerna och den perifera bebyggelsen i inre Nordsverige. Uppsala.

Samhällsplanering i Sverige. Ett bakgrundsmaterial från arbetsmarknads-, bostads- och kommunikationsdepartementen. Stockholm 1974.

Stenman, Lennart, 1983, Avvittringen i Västerbottens läns lappmarker. Uppsala.

Stenman, Lennart, 2014, Avvittringen i Västerbottens läns lappmarker. Bearbetning och komplettering av doktorsavhandling. Arvidsjaur.

Sundbärg, Gustav, 1910, Emigrationsutredningen. Bilaga V. Bygdestatistik. Stockholm.

Sveriges nationalatlas. Befolkningen. Stockholm 1991.

Våra kulturmiljöer: program för kulturmiljövård i Sorsele kommun. Västerbottens museum 1996. Umeå.

Wannerdt, Arvid, 1982, Den svenska folkbokföringens historia under tre sekler. Solna.

Ågren, Kurt, 1996, Från kåtaplats till stationssamhälle. Umeå.