12. Mer om befolkning

Utvecklingen i Sorsele sedan början av 1800-talet

När man studerar befolkningsutvecklingen i en socken är det två saker som främst intresserar nämligen dels befolkningens storlek och dess förändring dels de faktorer som förklarar förändringarna. Dessa faktorer är antalet födda, döda, in- och utflyttade. För Sorseles del redovisas detta i tre diagram som behandlar total folkökning och födelseöverskott, födelsetal och dödstal samt in- och utflyttning. De två första omfattar 1803-2010, det tredje begränsas till perioden 1832-2010. Dessutom visas ett specialdiagram över flyttningsintensitet. (Figur 9 har visats i kapitel 5 tidigare).

Källa: Bilaga 2.

Enligt figuren var födelseöverskottet knappt tio fram till början av 1820-talet för att sedan stiga i jämn takt under 100 år till c:a 80 i mitten på 1920-talet. Genom att jämföra folkökningen med födelseöverskottet får man fram flyttningens inverkan. Om födelseöverskottet är mindre än folkökningen innebär det att flyttningsnettot, dvs. skillnaden mellan in- och utflyttning, är positivt. Av figuren framgår att inflyttningen var större än utflyttningen under tre perioder fram till 1850-talet. Den största skillnaden mellan folkökning och födelseöverskott finner vi under en stor del av 1820-talet. För hela 20-talet ökade folkmängden med 242 personer eller 45 procent vilket är den största förändring för ett decennium som någonsin uppmätts. Av denna stod inflyttningsöverskottet för 126 personer.

Nomaderna minskade kraftigt under slutet av 1700-talet något som vändes till en ökning i början av 1800-talet. En del av dessa stora svängningar kan ha att göra med flyttningar till och från Norge där många av Ranbyns medlemmar sedan lång tid tillbaka haft sina sommarmarker. Tyvärr är kyrkböckerna opålitliga i dessa frågor. Man kan dock konstatera att av den totala folkökningen på 242 personer under 1820-talet svarade nomaderna bara för knappt 30. I vilken utsträckning en ökad kolonisation ligger bakom den stora inflytningen borde man kunna få en uppfattning om genom att studera vilka som beviljats tillstånd att ta upp nybyggen under dessa perioder. 1819-1828 beviljades 15 nybyggen varav fem till personer från andra socknar medan det av de 51 som beviljades 1829-1853 var nio till utsocknes. Slutsatsen blir att nybyggare stod för merparten av det stora inflyttningsöverskottet under 1820-talet. Inflyttningens inverkan på folkökningen var mer begränsad under de övriga perioderna dels i absoluta tal men i ännu större utsträckning när man tar hänsyn till att folkmängden då var avsevärt större än under 20-talet.

För att få ett mått på den geografiska rörligheten, där hänsyn tas till folkmängden, används flyttningsintensitet som är summan av in- och utflyttning under ett år satt i relation till medelfolkmängden. För perioden 1845-1859 finns tyvärr bara uppgifter om nettoflyttning vilket omöjliggör beräkningar av flytningsintensiteten. Åren 1830-1844 uppgick intensiteten till 26 promille i genomsnitt vilket inte är något som sticker ut vid jämförelser med andra inlandssocknar. I Vindeln var den c:a 25 på 1860-talet vilket ökade till c:a 65 på 1930-talet (Bunte m fl, 1982). För Jokkmokks socken anges intensiteten till 20 promille 1832-1850, 30 promille 1871-1890 och drygt 50 promille 1891-1910 (Bäcklund, 1988). För Sorseles del visas flyttingsintensiteten för tiden efter 1860 i figuren nedan.

Källa: Bilaga 2.

Födelseöverskottet ökade stadigt från 1850-talet enligt figur 9 och översteg folkökningen fram till 1920-talet varför flyttningsnettot var negativt under denna tid. Det höga befolkningstrycket förklaras främst av den höga nativiteten vilken kan uttryckas som antalet födda som andel av folkmängden (födelsetalet). Dödligheten anges som antalet döda som andel av folkmängden (dödstalet). Skillnaden mellan dessa båda begrepp är lika med födelseöverskottet. Trots att inflyttningen från andra socknar avtog i styrka fortsatte antalet nybyggen att öka, nu som en följd av inre kolonisation varefter nybyggarfamiljerna växte och den nya generationen måste söka sig nya försörjningsmöjligheter. Storleken på befolkningstrycket får man en uppfattning om genom att studera följande figur.

Källa: Bilaga 2.

Det övergripande mönstret för födelsetal och dödstal påminner om det för hela landet men med en del undantag som är typiska för ett utkantsområde som norra Sverige. Födelsetalet är högre än för landet som helhet och nedgången från de höga nivåerna kommer först på 1910-talet, en eftersläpning på drygt trettio år. Nedgången fortsätter i stadig takt fram till 1970-talet utan den babyboom som präglade Sverige 1943-49. De relativt låga nivåerna från 70-talet har främst sin grund i den stora utflyttningen sedan slutet av 50-talet.

Dödstalet under de fyra första decennierna på 1800-talet ligger på c:a 20 promille vilket är något lägre än för södra Sverige, förvånande kanske med tanke på skillnaden i utvecklingsnivå. Förklaringen är åldersfördelningen; med en kraftigt expanderande befolkning blir andelen gamla, som ju har hög dödlighet, låg vilket sänker dödstalet. Det motsatta förhållandet förklarar uppgången sedan 1950-talet. Före den utvecklingen sjönk dödstalet stadigt från omkring 1840 som en följd av bättre försörjningsmöjligeter och delvis som en effekt av detta även bättre hälsosituation. Detta var dock ett bräckligt tillstånd vilket de kraftiga hacken i kurvan visar. Missväxt förekom i början av 1820- och 1830-talen, 1867-68 samt 1892. Kolera härjade i början av 1830-talet och Spanska sjukan 1918-19.

Flyttningarnas inverkan på utvecklingen blir ännu tydligare än vad som visats ovan om man betraktar in- och utflyttningarna var för sig i stället för flyttningsnettot vilket sker i nedanstående figur.

Källa: Bilaga 2.

Födelseöverskottet ökade enligt figur 25 till över 20 promille från omkring 1870, en nivå som bestod en bit in på 1900-talet. Av figur 26 framgår att en relativt stor utflyttning ägde rum dels under tio år kring 1870 dels från omkring 1890. Orsakerna bakom den första utflyttningsvågen var troligen det svåra försörjningsläget orsakat av flera år med dåliga skördar förutom katastrofåren 1867-68. Någon särskilt stor utflyttning till Norge från Ranbyn förekom inte.

När möjligheterna att etablera nya gårdar inte längre räckte till måste många lämna kommunen. För Sverige som helhet utgjorde emigrationen en välkänd utväg varför det kan vara intressant att studera hur det förhöll sig i Sorsele vilket framgår av följande tabell.

Tabell 6. Emigrationen från Sorsele och grannkommunerna 1881-1907 i procent av totalbefolkningen.

Från1881-18901891-19001901-19071881-1907
Sorsele0,31,41,13,0
Arjeplog1,31,11,23,6
Arvidsjaur0,10,10,10,3
Lycksele0,70,42,63,8
Malå1,10,30,31,5
Stensele1,40,94,07,1
Västerbottens län1,91,62,76,3

Källor: Sundbärg, Emigrationsutredningen, Bilaga V; SCB, Summariska redogörelser för folkmängden 1885, 1895 och 1904. SVAR.

Utvandringen från Sorsele var bara 79 personer under perioden 1881-1907 vilket var 3,0 procent av folkmängden 1895. För länet som helhet var motsvarande tal 6,3 procent och för hela landet 17 procent. Av de som emigrerade 1881-1907 åkte hälften till Norge och hälften till Nordamerika. Den första utflyttningen till Nordamerika skedde för övrigt inte förrän 1889. Utvandringen från Sverige var netto över en miljon från mitten av 1860-talet fram till första världskriget. (Av alla som utvandrade återvände i genomsnitt 10-15 procent.) Som jämförelse var Sveriges totala folkmängd 4,8 miljoner år 1890.

Flyttningsmönstret ändras från 1920-talets början då både in- och utflyttning ökar kraftigt beroende på anläggandet av Inlandsbanan som var klar fram till Sorsele 1929. Den starka inflyttningen avtog mot slutet av 20-talet och utflyttningen tog överhanden igen men nu mycket kraftigare än tidigare så att folkmängden i kommunen minskade från mitten av 1940-talet. Av figur 24 framgår att den tredubbling av flyttningsintensiteten som skedde från 1920-talet jämfört med decennierna före har varit bestående fram till slutet av 1900-talet för att sedan öka ytterligare delvis som en följd av kommunens satsning på flyktingmottagande. Således var invandringens andel av den totala inflyttningen knappt 5 % 1981-1989 medan den uppgick till 41 % för perioden 2002-2010.

Källor: Gustav Sundbärg, Emigrationsutredningen.
Sveriges nationalatlas. Befolkningen.