9. Näringsliv

Följande genomgång kommer främst att behandla jordbruket, eftersom förändringar inom den näringen direkt får återverkningar på bebyggelsens lokalisering vilket ju är detta arbetes huvudmål. När vi kommer fram på 1900-talet ökar andra näringsgrenar i betydelse men jordbruket har en central roll för bebyggelsemönstret in i modern tid trots att andra näringar tar över sysselsättningsmässigt.

Pionjärtiden

När den statliga kolonisationspolitiken inleddes på 1600-talet fanns förhoppningen om att den skulle leda till en betydande uppodling i inlandet. I verkligheten infriades inte detta vilket främst berodde på att förväntningarna var orealistiska. Det sedan länge rådande sättet för nybyggare i norra Sverige att försörja sig var att kombinera jordbruk med jakt och fiske. Jordbruket baserades inte på sädesodling utan på en boskapsskötsel som vilade på ett omfattande ängsbruk. Kornodling förekom dock i begränsad omfattning. Att detta sätt att skaffa sig bärgning var djupt kulturellt rotat framgår inte minst av att det i lappmarksreglementet 1749 i 8 § noteras: ”Nybyggares vidlyftiga fikande och farande omkring skogarna efter vildt och i afsigt att fånga och fälla, har hittills mycket hindrat jordens och landets uppodlande;”. Genom förhoppningen om att nybyggarna främst skulle odla jorden och begränsa sin jakt till fem kilometer från bostället räknade man med att några intressekonflikter med samerna inte skulle förekomma. På så sätt kunde staten på sikt öka sina skatteintäkter genom att två olika näringar kunde utövas inom samma territorium och samerna beskattas som förut.

Den främsta orsaken till den begränsade uppodlingen var de naturgeografiska förhållandena. Geografen Sten Rudberg har undersökt detta i sitt arbete Ödemarkerna och den perifera bebyggelsen i inre Nordsverige (1957). Jordens beskaffenhet är viktig för möjligheten att odla säd. Lämpliga jordar hittar man främst längs vattendragen och vid nuvarande och tidigare isuppdämda sjöar där koncentrationen av finkornigt material är hög. Så kan också vara fallet i vissa höjdlägen. När man sökt efter möjliga platser för nybyggen var det dessutom viktigt med tillgång till fiskevatten och naturängar. För den exakta placeringen av de små åkerlapparna var det dock en annan faktor som fällde avgörandet och det var frostrisken. Vatten håller värmen på sensommaren när utstrålningen från marken blir hög på natten. Därför förlades många åkrar till uddar och öar vilket ges exempel på i kapitel 7, avsnittet Kolonisationens förlopp. För att kunna ge detta skydd måste en sjö vara tillräckligt stor, minst en kilometer i längd och inte grund. Höjder runt sjön eller ogynnsam vindriktning under frosthotande perioder kunde eliminera vattnets positiva effekter. Sjöläge kan också vara en nackdel under den första delen av vegetationsperioden genom att ha en kylande effekt.

Ett annat sätt att minska frostrisken var att placera odlingarna en bit upp i sluttningar (lidläge). Här har man utnyttjat det välkända fenomenet att kall luft är tyngre än varm luft. Värmeutstrålningen på natten är större från markytan än från luften varför temperaturen sjunker snabbt där. Om man har odling i en sluttning men inte nära botten utan en bit upp, ”rinner” den kalla luften undan och risken för frostangrepp blir betydligt mindre än annars. Enligt Rudberg kan en höjdskillnad på 25 meter mellan en åker och nedanför liggande slätt eller dalbotten leda till en temperaturskillnad på fyra grader under nätter med stor utstrålning. Detta förklarar att det var vanligt med potatisland på branta kullar eller nedan bergsbranter en bit bort från bebyggelsen. Här är Potatisbacken i Ammarnäs det mest extrema exemplet.

Naturliga slåtterängar var dels kärrmarkernas starr och fräken dels raningar, det vill säga områden som årligen dränktes av högvatten vilket medförde en naturlig gödning. Sådana områden togs snabbt i anspråk och en bit in på 1800-talet beskrivs större delen av de insynade slåtterängarna som rödjningsland; för att kunna slås måste dessa områden rensas från ris och sly. Efterhand som befolkningstrycket ökade kunde avkastningen förbättras genom att man skapade dammängar och översilningsängar. Längs bäckar och åar där lutningen var måttlig kunde man ordna konstgjorda raningar genom att dämma upp vattenflödet. Om terrängen lutade för mycket för detta kunde man leda vattnet i små kanaler från en damm och ut över en sluttning varifrån vattnet silade ner genom växtligheten mot vattendraget längre ner. På så sätt kunde avkastningen fördubblas. I Arvidsjaurs socken var omkring 1850 2/3 av ängarna damm- eller översilningsängar. I Sorsele utnyttjades bland andra Gargån och Tjulån på detta sätt.

Slåtterängarnas avkastning var avgörande för det antal kreatur som kunde födas under vintersäsongen även om man kompletterade med insamling av till exempel löv. Under sommaren var boskapen hänvisad till naturbeten vilket sällan var något problem. I insyningsprotokollen behandlas detta vanligtvis kortfattat med en kommentar som att ”mulbete finns” eller att betet var ”någorlunda”.

Uppodlingen av åkermark gick trögt trots alla ansträngningar från statsmakten att betona vikten av detta. Enligt Bylund (1956) uppgick åkerarealen i Arvidsjaur till c:a 0,5 hektar på 1820-talet för att öka långsamt till drygt 1 hektar på 60-talet. Åkerlapparna var mycket små vilket var en fördel eftersom man inte plöjde dessa. Bearbetningen skedde med spade varför man inte hindrades av stora stenar och stubbar. Åkermarken användes huvudsakligen till odling av korn som var en basföda och åts mest som gröt och bara delvis som bröd.

Avkastningen normala skördeår var inte hög; en tunna utsäde gav i genomsnitt 2-3 tunnor tillbaka vilket emellertid räckte för en nybyggarfamilj på 5-7 personer. Fattiga familjer måste dock i allmänhet köpa utsäde även normala år. Missväxt inträffade dessutom relativt ofta; enligt Bylund (1956) och Bäcklund (1988) var detta fallet i genomsnitt vart femte år mellan 1800 och 1910. Norr- och Västerbottens län, med 3,5 procent av landets befolkning, mottog således drygt 25 procent av allt stöd som utgick i landet vid missväxt 1830-1869 (Bäcklund). Potatis odlades allmänt en bit in på 1800-talet vilket förbättrade försörjningssituationen. Även om skörden drabbades under missväxtår var potatisen mindre känslig än kornet.

Nybyggarnas näringsfång var i huvudsak oförändrat under 1700- och större delen av 1800-talet. Ängsbrukets avkastning ökade genom införandet av bevattningsåtgärder enligt vad som redovisats ovan, vilket möjliggjorde åtskilliga hemmansklyvningar. Normalstorleken på ett nybygge, en häst och 4-5 kor, var oförändrad. (Enligt Hellström, Norrlands jordbruk vägde en ko av fjällras mellan 180 och 250 kg i slutet av 1800-talet. I dag väger den omkring 400 kg). Näringsformen var självhushåll men med försäljning av en del smör, fisk och vilt vid marknaderna i Lycksele för att kunna finansiera nödvändiga inköp. Biinkomster från produktion av tjära och pottaska, som var vanligt i socknarna närmare kusten, förekom sällan eftersom de dåliga transportmöjligheterna var ett stort hinder. Att flotta tjärtunnor som man gjorde i Lycksele och Vindeln var inte möjligt och sommarvägar mot kusten fanns inte förrän på 1880-talet. Så konstaterade till exempel landshövdingen i sin femårsberättelse 1870 att transportkostnaden för nödhjälpsspannmål till fjällkommunerna var tre riksdaler för 20 skålpund medan priset för inköp av samma mängd mjöl var 1,75-2,50 riksdaler.

Den kraftiga befolkningsökningen från omkring 1870 ökade trycket på jordbrukets produktionsförmåga. När möjligheten att ta upp fler nybyggen försvunnit återstod en ökad produktion inom de gamla byarnas områden. Detta kunde ske dels genom ökad avkastning på befintliga produktionsenheter dels genom att nya enheter skapades via hemmansklyvningar vilket ökade uppodlingen. Före 1881 fanns det en begränsning i hur små hemmansdelarna fick vara. Sedan detta krav slopats, avvittringen och särskilt laga skifte genomförts ökade antalet hemmansdelar kraftigt som man kan se i följande tabell.

Tabell 2. Antal brukningsdelar, hästar och kor 1885-1944/1981.

 1885189018951900190519101920193219441956196619761981
Brukningsdelar257285283412502560585686892    
Hästar1851901852802804505094605313041422318
- per brukn.del0,720,670,650,680,560,800,870,670,60    
Kor1 015-2 1001 8001 5651 4801 9581 9902 4551 434911625622
- per brukn.del3,95-7,424,373,122,643,352,902,75    

Källor: BiSOS N Jordbruk och boskapsskötsel 1885-1910 ; SOS Jordbruk och boskapsskötsel 1920; SOS Jordbruksräkningen 1927-1966; SOS Lantbruksräkningen 1976 och 1981.

Hushållningssällskapet som bildades 1814 arbetade för att höja jordbrukets avkastning genom att informera och utbilda om förbättrade metoder. En viktig förändring var att ersätta naturängarna med odling av vallväxter. Dels blev skörden per arbetsinsats större, dels var kvalitén på fodret avsevärt bättre. Genomslaget för nymodigheterna var dock begränsat i Lappmarken. År 1900 odlades foderväxter i Sorsele på i genomsnitt 0,25 hektar per brukningsenhet medan det i Åsele, Vilhelmina och Stensele var fråga om respektive 0,6, 0,6 och 0,1 hektar per brukningsdel. I landshövdingens femårsberättelse 1905 om tillståndet i länet står det om jordbruket i fjällkommunerna: ”Jordbruket står här ännu på en primitiv ståndpunkt och består hufvudsakligen i afbärgande af de naturliga ängarna, någon potatisodling samt i fruktlösa försök att odla korn till mognad.”

Trots det ökade antalet brukningsdelar saknade många möjligheten att komma över ens en liten del av ett gammalt hemman. Emigration var ett alternativ för väldigt många i Sverige under denna tid som redovisats i kapitlet Befolkningsutveckling. För Sorseles del var dock utvandringen relativt liten. De svåra missväxtåren i slutet av 1860-talet medförde inte heller någon större utvandring. För de tio åren 1871-1880 uppgick den till 11 personer som alla flyttade till Norge.

Slutsatsen av ovanstående borde vara att antalet egendomslösa och därmed fattigdomen ökade. En viss indikation om utvecklingen kan man få av församlingsbokens uppgifter om invånarnas yrken. Dessa uppgifter har inte alls samma kvalitet som de yrkesredovisningar som tas upp i folkräkningarna från 1910 och framåt och som sammanställts i figur 16 längre fram. De kan dock ge en uppfattning om storleksordningen för olika samhällsgrupper samt framför allt förändringar mellan grupper över tid. I tabellen nedan har samlats data från 1870-1910 vad gäller yrke för män, nomader undantagna. För att resultatet ska bli överblickbart har vissa beteckningar slagit ihop till större grupper.

Tabell 3. Yrkesfördelning bland män 1870-1910 enligt församlingsboken.

Yrke18701880189019001910
AntalProcentAntalProcentAntalProcentAntalProcentAntalProcent
Nybyggare/bonde1767422967303693275943857
Arrendator/brukare10113924177710
Torpare    2020152
Jordbruksarb/inhyses5021842596221522810714
Handlande10515141111
Hantverkare21317292132
Div tjänster524192102111
Skogstjänsteman  212031132
Skogsarbetare        598
Diversearbetare30213131294
Totalt232 340 436 551 773

Källor: SCB. Folkräkningen 1870-1910.

Trots det kraftigt ökade antalet brukningsdelar som redovisats i tabell 2 ökade antalet egendomslösa fram till år 1900 enligt tabellen ovan. Den stora uppgången i antalet arrendatorer återspeglar de uppköp av hemman som sågverksbolagen genomförde fram till att detta förbjöds 1906. Av samtliga mantal i kommunen år 1900 ägdes 12 procent av bolag. Dessutom hade bolagen köpt utsyningsrätter till 70 procent av böndernas skogar (Arell 1979). Så småningom kunde många återköpa delar av sina gamla hemman med i huvudsak inägomarken; den skogsmark som följde med var dock begränsad och otillräcklig för husbehovet (Hellström 1917).

En ny tid

De förändringar i samhällsekonomin som började märkas i Sorsele mot slutet av 1800-talet hade främst att göra med skogsindustrins framväxt i landet. Att skogen i kommunen började bli kommersiellt intressant visas av att lantmäteriet kartlade de oskiftade skogsområdena bland annat mellan Gargnäs, Holmfors och Johannisberg redan 1867. Med detta som underlag underlättades för sågverksbolag att få koncession att avverka timmer (privilegierad stockfångst). Köp av nybyggen från intressenter i Umeåtrakten, för att försäkra sig om skogstillgångar vid den kommande avvittringen, började genomföras i slutet av 1860-talet.

Några klara spår av ändrade ekonomiska förhållanden på befolkningens redovisade sysselsättning är dock svårt att finna förrän kring sekelskiftet. Av tabell 3 framgår att antalet skogstjänstemän ökade kraftigt från 1900 till 1910; dessutom förekommer skogsarbetare som yrke första gången vid samma tidpunkt. Benägenheten att pröva något nytt var säkert högre bland yngre män vilket visas av att 50 ogifta män var registrerade som skogsarbetare 1910.

Skogsbrukets betydelse var dock större än vad dessa siffror visar. Avvittring och laga skifte var en förutsättning för sågverksindustrins expansion. Effekterna var dels att det gav arbetsinkomster för de som ägde skog och i ännu större utsträckning för de som inte gjorde så. En stor del av arbetet utfördes av hemmansägare som med sina hästar åtog sig avverkningsuppdrag från sågverksbolagen; de anlitade i sin tur andra som huggare. Även om en stor del av den förra kategorins årsinkomster kom från skogen är det sannolikt att de betraktade sig som bönder och inte som skogsarbetare. Tabell 2 kan ge ytterligare belägg för hur industrins arbetskraftsbehov tillgodosågs av bönderna: 1895 gick det 0,65 hästar på varje brukningsenhet medan motsvarande relation år 1910 var 0,80. Denna ökning kan knappast ha kommit från behoven inom det traditionella jordbruket då antalet kor samtidigt minskade avsevärt.

Landsvägarna mot Lycksele och Vindeln (med koppling mot Umeå) blev klara 1884 liksom vägen mot Malå via Holmfors. Förbättrade kommunikationer var säkert en starkt bidragande orsak till de förändringar, om än små, som kan spåras i tabell 3. Så till exempel ökade antalet handlare kraftigt liksom gruppen diversearbetare där yrken som snickeriarbetare, bageriarbetare, postförare och telefonarbetare förekommer. Gästgiverier öppnades i Blattnicksele 1885 och i Sorsele 1893. Läkare kom till Sorsele 1889 och för att administrera statens skogar stationerades en jägmästare här 1901. På Sorseleholmen ägdes all mark av prästbordet vilket var ett starkt hinder för ny bebyggelse som kunde tillgodose de behov som hela tiden växte. År 1902 fick så kommunen förvärva den del av prästbordet som låg söder om jordbruksmarken vilket blev grunden för samhället Sorsele.

Som tidigare konstaterats gick förändringarna inom jordbruket långsamt vilket även framgår av följande figur.

Källor: Se tabell 2.

Ökningen av de odlade arealen fram till och med 1910 användes på traditionellt sätt. Från och med 1920 ser vi en stadig nedgång i sädesodlingen och en mycket kraftig uppgång i vallodlingen. Det senare är delvis kopplat till den indragning av ströängar som skedde vid tilläggsavvittringen 1916 och framför allt på 1920-talet. (Se kapitlet Avvittring och laga skifte.) För Västerbottens lappmark beslutades om odlingsområden som ersättning för de indragna ströängarna vilket skulle öka den odlade arealen med drygt 20 procent om alla projekt genomfördes (SOU 1957:30). Även om jordbruket i början av 1900-talet inte hade förändrats nämnvärt när det gäller betydelsen av slåtterängarna ínnebär detta inte att allt var kvar vid det gamla. Förändringar hade skett både när det gäller den tekniska utrustningen och metoder man använde som till exempel konstgödning. Dan Bäcklund har i sin avhandling I industrisamhällets utkant. Småbrukets omvandling i Lappmarken 1870-1970 uttryckt det som att man framställde samma mängd och typ av produkter men inte längre på samma sätt som förut. På detta sätt skapade man utrymme, inom småbrukets ram, för säsongsarbete med flottning, vägarbete och skogsarbete (Bäcklund 1988).

Det traditionella sättet att illustrera förändringar i näringslivets struktur är att som i följande figur visa förändringar i andelen sysselsatta i olika sektorer.

Information: Siffrorna för Sorsele 1910 och 1920 gäller Lycksele tingslag (Lycksele, Stensele och Sorsele kommuner). I jordbruk ingår skogsbruk och i industri ingår byggnads- och anläggningsverksamhet.
Källor: Historisk statistik för Sverige. Del 1. Befolkning 1720-1967; SCB Folkräkningen, FoB och Statistiska databasen.

Figuren ger intryck av att jordbrukets betydelse har minskar stadigt under hela 1900-talet vilket inte alls var fallet. Orsaken till att man får det intrycket är att jordbrukets absoluta storlek inte framgår. För Sverige som helhet nådde jordbruksbefolkningen sin topp omkring 1880 varefter en stadig nedgång tog vid medan sektorn, som tidigare konstaterats, expanderade i norra Sverige. Sålunda ökade den i Norr- och Västerbottens inland med drygt 30 procent åren 1910 till 1945 medan den i södra och mellersta Sveriges skogsbygder minskade med lika mycket. I kustlandet var jordbruksbefolkningen oförändrad fram till 1940 varefter en nedgång som liknade den i södra Sverige började. Antal aktivt brukade jordbruksenheter följde befolkningsutvecklingen vilket för Sorseles del kan härledas ur tabell 2. Befolkningstrycket var högt ännu på 40-talet med ett födelseöverskott som nådde sitt maximum kring mitten på decenniet, då utflyttningen accelererade som visats i kapitlet Befolkningsutveckling. Eftersom alternativen till sysselsättning inom andra sektorer än jordbruk var små, vilket framgår av följande tabell, fortsatte jordbruksbefolkningen att öka.

Tabell 4. Antal förvävsarbetande inom olika sektorer 1930-2010.

Sektor1930194019451950196019701980199020002010
Jordbrukssektorn1 5151 6431 6861 4851 07845735419454106
- varav jordbruk  1 2651 03754413689782344
- varav skogsbruk  4214485303212651163162
Industri och byggande241277247339545298398321437155
Service269469538595619559635851754804
Sysselsatta totalt2 0262 3892 4712 4192 2421 3141 3871 3661 2451 065

Källor: SCB. Folkräkningen 1930-1960; SCB. Folk- och bostadsräkningen 1970 och 1980; SCB. Statistikdatabasen 1990-2010.

Bristen på andra helårsarbeten framtvingade en satsning på jordbruket som uppmuntrades av statsmakten genom bidrag till nyodling och dikningsarbeten. Dessutom skedde en omfattande rådgivningsverksamhet av vandringsrättare och jordbrukskonsulenter. Av tabell 2 kan man utläsa att antalet brukningsdelar ökade kraftigt fram till 1944. (För tiden efter detta har bara uppgifter om brukningsenheter större än två hektar funnits tillgängliga. Dessa visas i figur 17 nedan). En del av enheterna brukades dock inte aktivt så en bättre bild av förändringarna får man av uppgifterna om antal kor (tabell 2) och den odlade jordens areal och användning (figur 15). Den kraftiga ökningen av odlad areal från 1920-talet stämmer väl med ökningen av antalet brukningsenheter men ger en överdriven bild av den faktiska utvecklingen. En stor del av ökningen kan förklaras av att den naturliga slåttern minskade kraftigt och ersattes med vallodling. Enligt Bäcklund svarade utmarken för 75 procent av fodret i Norrbottens inland på 1910-talet medan andelen bara var drygt 30 procent på 40-talet. I en beräkning där värdet av utmarksarealen och den odlade arealen läggs ihop visas att denna minskade från 4,1 hektar till 2,9 hektar från 1913/20 till 1944. För Sorseles del ser man också i tabell 2 att antalet kor per brukare minskar från 1920 till 1944. Slutsatsen av ovanstående blir att det knappast är en ekonomiskt expansiv näring som vi ser utan snarare en fortsättning på den utveckling som var omkring 1900-1910. Genom att ersätta naturängar med vall nådde man två förbättringar. Dels minskade arbetsåtgången för att producera samma mängd foder som förut dels ökade kornas mjölkproduktion när det sämre naturhöet ersattes med mera energirika grödor. På så sätt ökade jordbruksproduktionen och möjliggjorde att mer tid kunde läggas på bisysslor.

Omfattningen av dessa bisysslor framgår inte av statistiken över sysselsättningen men enligt siffror redovisade av Bäcklund svarade biinkomsterna i inlandet på 30-talet för 40-50 procent av de totala inkomsterna. Förutom skogs- och flottningsarbete förekom en hel del bygg- och anläggningsarbeten på vägar, järnvägar och hus. Eftersom omfattningen av sådana arbeten kunde variera kraftigt mellan olika år utgjorde innehavet av ett småbruk en trygghet att falla tillbaka på i svåra tider. Här har beteckningen småbruk använts som synonym till brukningsenhet oavsett ägandeform eftersom alla enheter var små i en nationell jämförelse; ännu 1944 var det mindre än 10 procent av jordbruken större än 2 hektar som hade mer än 5 hektar odlad mark. Förutom alla hemmansklyvningar, som utgjorde huvuddelen av nya brukningsenheter, tillkom det under perioden 1915 till 1940 34 nya bebyggelseenheter. Av dessa var 23 kronotorp, 7 utbyar och 4 fjällägenheter. I kapitel 7, Kartor över grundande, har dessa olika typer beskrivits i avsnittet Tiden efter 1870.

Jordbrukets höjdpunkt och nedgång

Åren kring 1945 framstår som en vändpunkt när man ser på det i efterhand. Utflyttningen accelererar och folkmängden minskar. Den odlade arealen och antalet kor når sina högsta nivåer för att sedan avta. Men de som var aktiva vid den tiden såg nog framtiden i ljusa färger och det inte bara för att kriget hade slutat. Den ekonomiska tillväxten i landet var rekordhög med stor efterfrågan på arbetskraft från främst industrin vilket ledde till höga löner. Även i Sorsele ökade antalet sysselsatta i främst industrisektorn men även inom service vilket framgår av tabell 4. Att jordbrukssektorn krympte i motsvarande grad sågs nog bara som ett tecken på den modernisering som präglade Sverige. Den funktion som en ekonomisk försäkring i svåra tider som jordbruket haft dittills minskade kraftigt och medförde att steget bort från näringen inte upplevdes som så stort och skrämmande som förut.

Den odlade arealen nådde sin topp omkring 1950 i Västerbotten och för Sorseles del förekom nyodling ännu på 50-talet. I övriga Sverige hade jordbruket minskat i omfattning sedan 30-talet. Grunden för en snabbare anpassning i Lappmarken till den utveckling som jordbruket genomgått i övriga Sverige hade lagts genom det jordbrukspolitiska beslut som riksdagen fattat 1947. Här fastslogs att staten skulle främja en utveckling mot större, mer bärkraftiga enheter för att möjliggöra en levnadsstandard som var i nivå med den som industriarbetarna hade. Riktmärket för storleken på gårdarna var minst 10-20 hektar odlad jord, vilket inget jordbruk i kommunen nådde upp till och som framgår av följande figur.

Källor: Se tabell 2.

Optimismen inför framtiden var dock relativt stor vilket visas av två stora investeringar på 40-talet. 1941 startade ett mejeri i Sorsele och samma år öppnades en jordbruksskola, Sorselegården, i utkanten av centralorten där det gavs utbildning om lanthushåll och jordbruksskötsel. När skolan lades ned 1970 hade 22 hektar mark odlats upp.

År 1967 ändrades jordbrukspolitiken från att ha ett inkomstmål till ett effektivitetsmål för att öka omvandlingstakten. Småbrukarstödet minskade och de som ville lämna näringen stöddes med avgångsvederlag. I Sorsele förändrades storlekssammansättningen från 50-talet med en kraftig minskning av de minsta enheterna och en viss uppgång för de med en storlek över fem hektar. Efter 1966 minskade dock även dessa. Ökningen av antalet större enheter berodde inte främst på att gårdar slagits samman utan på att mark från enheter som lagts ned arrenderats av någon granne.

Att den strukturrationalisering som jordbrukspolitiken syftade till åtminstone delvis skedde i Sorsele kommun visas av mejeriets verksamhet. 1953 levererades cirka 1 500 ton mjölk av 514 gårdar medan det 1970 kom 1 400 ton från 198 gårdar. Då var verksamheten av begränsad omfattning och huvuddelen av mjölken transporterades till mejeriet i Lycksele medan bara en mindre del separerades för det lokala behovet. Nedläggningen av jordbruk fortsatte så att det 1987 bara fanns 33 mjölkleverantörer i kommunen. I dag (2015) återstår det två. Följderna för befolkningsutvecklingen i byarna blev inte så dramatiska till att börja med eftersom arbetskraftsbehovet inom skogsbruket ökade starkt. Av tabell 4 framgår att antalet sysselsatta i skogsbruket ökade fram till 1960. Näringen mekaniserades dock succesivt under 50-talet med stora konsekvenser för landsbygden vilket man kan förstå av följande figur.

Figur 18
Produktivitet i transport och avverkning av timmer 1862-2009
Källa: Nils-Gustav Lundgren, Frontier i Norrbotten, s 345.

En följd av motoriseringen av transporterna var att antalet hästar minskade med drygt 40 procent från 1944 till 1956 och med 73 procent till 1966 enligt tabell 2. Motorsågar fick stort genomslag från slutet av 50-talet och införandet av avverkningsmaskiner ökade produktiviteten kraftigt. Under 60-talet minskade antalet sysselsatta skogsarbetare med knappt 40 procent att lägga till den minskning med 75 procent som skedde bland dem i jordbruk sysselsatta (tabell 4). När dessutom antalet arbetstillfällen i framförallt industrisektorn minskade fanns bara alternativet utflyttning. Sammantaget innebar detta att folkmängden minskade med 25 procent under 60-talet. På ett decennium försvann alltså en fjärdedel av befolkningen. En fjärdedel! Det var nu som AMS (Arbetsmarknadsstyrelsen) blev liktydigt med ”Alla måste söderut”. Hur detta påverkade bebyggelsemönstret redovisas i kapitel 10. Befolkningskartor.

Källor: Nils Arell, Kolonisationen i Lappmarken.
Erik Bylund, Koloniseingen av Pite lappmark.
Dan Bäcklund, I industrisamhällets utkant.
Paul Hellström, Norrlands jordbruk.
Landshövdingens femårsberättelse 1866-1870.
Sorsele, red David Nyström.
Sten Rudberg, Ödemarkerna och den perifera bebyggelsen i inre Nordsverige.
Kurt Ågren, Sorsele. Från kåtaplats till stationssamhälle.