14. Tabell- och figurförteckning

Tabeller

Tabell 1. Nomader och nybyggare som tidigare varit nomader 1850-1910.
Tabell 2. Antal brukningsdelar, hästar och kor 1885-1944/1981.
Tabell 3. Yrkesfördelning bland män 1870-1910 enligt församlingsboken.
Tabell 4. Antal förvävsarbetande inom olika sektorer 1930-2010.
Tabell 5. Femton byars befolkningsutveckling 1890-1990.
Tabell 6. Emigrationen från Sorsele och grannkommunerna 1881-1907 i procent av totalbefolkningen.

Figurer

Figur 1. Befolkningen i Sorsele socken år 1700.
Figur 2. Färdvägen för Geddas expedition i Umeå lappmark år 1671.
Figur 3. Bebyggelsens utbredning i Lappmarken år 1750.
Figur 4. Utvecklingen av antalet nybyggen i olika delar av Lappmarken 1801-1848.
Figur 5. Folkmängden i kust- skogs- och fjällkommunerna i Västerbottens län 1830-1980.
Figur 6. Befolkningsutvecklingen i lappmarksförsamlingarna i Västerbottens län 1805-1921.
Figur 7. Lappbyarna i Umeå lappmark år 1670.
Figur 8. Folkmängden fördelad på bofasta och nomader 1700-1925.
Figur 9. Total folkökning och födelseöverskott 1803-2010 i antal personer, löpande femårsmedelvärden.
Figur 10. Total folkmängd i Sorsele vart tionde år 1800-2010.
Figur 11. Maximala avståndet till utnyttjade ängar inom södra delen av Arvidsjaurs socken.
Figur 12. Utsnitt ur avvittringskarta över Bräskafors, Forsnäs och Karlstens närområde.
Figur 13. Gårdsnära inägomark för Forsnäs by.
Figur 14. Skifteslaget Gautsträsk. Bygränser och ströängar.
Figur 15. Odlad jord och dess användning i hektar 1890-1981.
Figur 16. Andel sysselsatta per näringsgren i Sorsele och hela Sverige 1870-2010.
Figur 17. Antal brukningsenheter över två hektar per storleksklass i hektar.
Figur 18. Produktivitet i transport och avverkning av timmer 1862-2009.
Figur 19. Sex byars befolkningsutveckling 1890-1990.
Figur 19b. Andel av befolkningen 1890-1990 för byar i olika storleksgrupper.
Figur 20. Folkmängdsutvecklingen i länsgrupper 1870-2010.
Figur 21. Inrikes nettoflyttningar mellan länen 1960-1990.
Figur 22. Folkmängd i Sorsele och grannkommunerna 1950-2015.
Figur 23. Kommunernas folkmängd under 90-talet och 00-talet, förändringar i procent.
Figur 24. Flyttningsintensitet 1860-2010 per decennium i promille.
Figur 25. Födelsetal och dödstal 1803-2010 i promille, löpande femårsmedelvärden.
Figur 26. In- och utflyttade 1832-2010 i antal personer, löpande femårmedelvärden.